Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Ypeij Consulting; 01-01-2019

Art. 1. Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, overeenkomsten en werkzaamheden van Ypeij Consulting gevestigd te Juralaan 3, Son en Breugel, hierna te noemen: Ypeij Consulting.

2. Afwijkingen van, uitzonderingen op en toevoegingen aan deze voorwaarden (waaronder mede vallen andersluidende voorwaarden van de opdrachtgever) verbinden Ypeij Consulting slechts indien uitdrukkelijk en schriftelijk door Ypeij Consulting geaccepteerd.

Art. 2. Aanbiedingen

1. Aanbiedingen en prijsopgaven van Ypeij Consulting zijn altijd vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen na dagtekening.

2. De prijzen in genoemde aanbiedingen zijn exclusief BTW en reiskosten en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, zoals aanschaf normen of brondocumenten, die noodzakelijk en volgens de overeenkomst in het kader van de opdracht voor de opdrachtgever worden gemaakt, tenzij anders aangegeven.

3. Bij facturatie op basis van tijdsbesteding wordt bij bedrijfsbezoeken uitgegaan van een uurtarief, afgerond naar minimaal halve uren. Er wordt verder geen reistijden berekend tenzij anders overeengekomen.

4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Ypeij Consulting niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

5. Ypeij Consulting heeft het recht haar tarieven jaarlijks per 1 januari of bij verlening van lopende overeenkomsten aan te passen. Klanten met doorlopende contracten worden jaarlijks via de e-mail of schriftelijk geïnformeerd over tariefwijzigingen.

Art. 3. Opdrachten

1. Een overeenkomst komt tot stand door wederzijdse ondertekening van een aanbieding van Ypeij Consulting of middels een additionele schriftelijke opdrachtbevestiging refererend naar de betreffende aanbieding van Ypeij Consulting welke door beide partijen wordt ondertekend of doordat Ypeij Consulting met de uitvoering van de opdracht een aanvang neemt.

2. Ypeij Consulting is slechts gehouden de werkzaamheden op een zeker tijdstip volbracht te hebben, indien Ypeij Consulting zich daartoe uitdrukkelijk heeft verplicht in een aanbieding.

Art. 4. Wijziging opdracht

1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen met inachtname van een eventuele garantiebepaling in een aanbieding. Alle reeds uitgevoerde werkzaamheden dienen te worden betaald.

2. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden aan de opdrachtgever extra in rekening gebracht. Ypeij Consulting zal de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Ypeij Consulting, zal Ypeij Consulting in overleg met opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan

opdrachtgever toerekenbaar zijn.

Art. 5. Annulering opdracht

1. Annulering van een opdracht dient minimaal 5 werkdagen voor de geplande start van uitvoering te geschieden. Is dit niet het geval dan is Ypeij Consulting gerechtigd het verschuldigde bedrag over de geplande werkzaamheden in rekening te brengen.

Art. 6. Uitvoering opdracht

1. Ypeij Consulting zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

2. Ypeij Consulting bepaalt de wijze waarop en de methode en apparatuur waarmee de werkzaamheden van Ypeij Consulting worden uitgevoerd. Indien Ypeij Consulting in dit opzicht verzoeken of instructies van de opdrachtgever opvolgt, is Ypeij Consulting volledig ontslagen van verantwoordelijkheid voor die keuze, zonder dat dit voor Ypeij Consulting leidt tot de verplichting de opdrachtgever op mogelijke consequenties te wijzen.

Art. 7. Gegevens

1. De schriftelijke vastlegging van de onderzoeken, adviezen en andere werkzaamheden worden eigendom van opdrachtgever. Ypeij Consulting behoudt daarvan een (digitale) kopie die niet aan derden zal worden verstrekt zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de opdrachtgever of zonder een wettelijke verplichting daartoe.

2. De schriftelijke resultaten van de geleverde diensten worden digitaal in PDF files of open MS-Office bestand worden opgeleverd.

3. Bij Ypeij Consulting blijft het auteursrecht op de door haar ontwikkelde instrumenten en modellen berusten. Het is opdrachtgever niet toegestaan buiten deze opdracht van die bescheiden gebruik te maken of die op enige wijze te vermenigvuldigen of openbaar te maken.

4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Ypeij Consulting aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en volledig aan Ypeij Consulting worden verstrekt. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de verstrekt gegevens en garandeert dat informatiedragers, bestanden en software vrij van virussen en defecten zijn.

Art. 8. Geheimhouding

1. Ypeij Consulting verplicht zich geheimhouding van de resultaten van de werkzaamheden en zal deze niet ter kennis van derden brengen anders dan ingevolge wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.

2. Ypeij Consulting is gerechtigd gelijksoortige werkzaamheden voor andere opdrachtgevers te verrichten, tenzij het tegendeel is bedongen.

3. Opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding van al hetgeen opdrachtgever uit hoofde van een opdracht ter kennis komt omtrent Ypeij Consulting of de werkwijzen van Ypeij Consulting.

Art. 9. Overmacht

1. Indien Ypeij Consulting tengevolge van omstandigheden waarop zij geen invloed heeft niet in staat is haar werkzaamheden conform de overeenkomst te verrichten, kan zij de overeenkomst opschorten, geheel of gedeeltelijk ontbinden of wijzigen.

Art. 10 aansprakelijkheid

1. Ypeij Consulting is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Ypeij Consulting van de zorgvuldigheid, deskundigheid en vakmanschap, waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkoming wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Ypeij Consulting voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, is de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde declaratiebedrag.

2. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt

3. Ypeij Consulting is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Art. 11. Ontbinding

1. In geval van niet nakoming door opdrachtgever of van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht of verpanding van vermogensbestanddelen van opdrachtgever, is Ypeij Consulting gerechtigd de uitvoering van de

overeenkomst op te schorten of zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Art. 12. Betaling

1. Facturatie vindt maandelijks achteraf plaats op basis van de maandelijks gerealiseerde/ verbruikte (halve) uren of indien overeengekomen na afronding (verstrekken verslag of rapport) van een opdracht. Facturen zijn betaalbaar binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders aangegeven. Na het verstrijken van de betalingstermijn is Ypeij Consulting gerechtigd tot

het in rekening brengen van rente ten bedrage van 1% voor elke maand of gedeelte daarvan dat betaling uitblijft, zonder dat voorafgaande ingebrekestelling nodig zal zijn. Voorts is Ypeij Consulting gerechtigd alle gerechtelijke en buitengerechtelijke invorderingskosten te vorderen.

2. Ypeij Consulting heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens

in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Art. 13. Toepasselijk recht, geschillen

1. Deze overeenkomst is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen zullen worden beslecht door de burgerlijk rechter.